Antagningsinformation

Här hittar du information om utbildningarnas antagningskrav, hur du söker och hur vi gör vårt urval.

Allmän kurs

Om utbildningen

Allmän kurs är en utbildning där du läser de ämnen på grundskole- och/eller gymnasienivå som du behöver för att bli behörig till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Grundläggande krav för antagning

Du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen till allmän kurs. Även om det är få sökande till kursen behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska vara 18 år, eller vid undantag fylla 18 år i närliggande tid till kursstart.
 • Du ska vara i behov av att komplettera tidigare utbildning på grundskole- och/eller gymnasienivå.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år.
 • Du ska kunna tillgodogöra dig kursen på heltid.
 • Du är motiverad till att börja studera.

Till allmän kurs med musikprofil gäller även följande:

 • Du ska ha tidigare kompetens i något instrument och/eller sång.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än antalet platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Då tittar vi på de sökande med utgångspunkt i att få en balans i klasserna utifrån olika erfarenheter, kompetenser, ålder, kön etc., samt att sökandes intresseområden matchar med allmän kurs profiler.

Ansökningsprocessen

 1. Du fyller i och skickar in din ansökan.
 2. Skolan bekräftar att vi mottagit din ansökan.
 3. Du får besked om du kommer att bli kallad på intervju. För att kallas till intervju behöver din ansökan vara fullständig. Om det är många som söker, så använder vi urvalskriterierna för att välja vilka som kallas till intervju. Under intervjun utgår vi från ett frågeformulär där vi ställer frågor om dig och din studiebakgrund samt dina mål med att studera på Hagabergs folkhögskola. Vid intervju för musikprofilen tillkommer även att spela eller sjunga, alternativt att lämna in en ljudfil på eget material.
 4. Beslut om antagning fattas i första hand av kursansvarig efter samråd med den som intervjuat dig, men skolans rektor är ytterst ansvarig. Vi kontakter som regel en referensperson innan antagning.
 5. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoft-konto där du gjorde ansökan.
 6. Om du inte har blivit antagen har du möjlighet att kontakta kursansvarig för att få en förklaring till beslutet.

Fritidsledarutbildningen

Om utbildningen

Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Efter godkänt resultat i utbildningens samtliga moment erhålls ett examensbevis, godkänt av Föreningen Fritidsledarskolorna.

Grundläggande krav för antagning

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande krav:

 • Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Äldre behörigheter ska ha motsvarande vikt, dvs. grundläggande behörighet för högre studier med godkänt betyg i Svenska B.
 • Erfarenhet av arbete inom t.ex. öppen fritidsverksamhet, skola, fritidshem/fritidsklubb eller arbete med äldre. Styrkt genom referenser.
 • Du ska kunna tillgodogöra dig kursen på heltid.
 • Drogfri i minst 1 år innan utbildningen startar.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Formella meriter och aktivt deltagande under besöksdagen ligger till grund för urvalet, men vi väger också in tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning när vi tar beslut.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs via SchoolSoft – Folkhögskolornas Mina sidor. Samtliga sökande som uppfyller behörighetskraven kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där får sökande bl.a. prova på något/några moment från utbildningen och delta i en intervju. Det vi tittar på under dagen är förmåga att fungera i grupp och samspela med andra människor samt motivation för utbildningen. Referenstagning görs alltid. Besked om antagning ges 1 juni via meddelande i SchoolSoft.

Kyrkans grundkurs

Om utbildningen

Kyrkans grundkurs är en distanskurs på halvtid med närträffar. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom kyrkan eller önskar fördjupning inom kristen tro och livsåskådning för egen del. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg, förutsatt att du fullgjort kursen enligt kursplanen.

Grundläggande krav för antagning

 • För att kunna bli antagen till Kyrkans grundkurs behöver du ha fullständig gymnasieutbildning.
 • Du ska kunna tillgodogöra dig kursen på halvfart samt kunna delta på närträffarna.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Formella meriter och underlag från intervjuer med sökande ligger till grund för urvalet, men vi väger också in tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning vid beslut om antagning.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs via SchoolSoft – Folkhögskolornas Mina sidor. Samtliga sökande som uppfyller behörighetskraven kallas till en intervju. Under intervjun får du berätta om dig själv, vilka förväntningar du har på utbildningen och vad dina mål med studierna är. Besked om antagning eller eventuell reservplats ges tidigast en vecka efter sista ansökningsdag via meddelande i SchoolSoft.

Livskunskapskurserna

Om utbildningen

Livskunskap är en kurs för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, där själva skolsituationen används som redskap för rehabilitering. Livskunskapskurserna har två inriktningar – Livskunskapskursen och Skaparkursen. Båda har en studietakt på 75% av heltid, med undervisning tre dagar per vecka.

Grundläggande krav för antagning

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande krav:

 • Tillhöra målgruppen: personer med erfarenhet av psykisk ohälsa i yrkesverksam ålder (18-65 år).
 • Ha en professionell samtalskontakt (t.ex. psykolog, kurator, terapeut, läkare).
 • Ha motivation och ork att klara av närvaro och socialt samspel under skoldagarna.
 • Förstå och tala svenska tillräckligt bra för att kunna delta i gruppsamtal och undervisning (på motsvarande gymnasienivå).
 • Den som har haft missbruksproblematik behöver ha varit drogfri minst 1 år innan kursen startar.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Underlag från intervjuer med sökande och från referenskontakter ligger till grund för urvalet, men vi väger också in tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning vid beslut om antagning.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs via ett digitalt formulär som du hittar på hemsidan. Samtliga sökande som skickat in en fullständig ansökan kallas till en intervju. Under intervjun får du berätta om dig själv, vilka förväntningar du har på utbildningen och vad dina mål med att gå Livskunskapskursen är. Referenstagning görs alltid. Besked om antagning eller eventuell reservplats ges efter intervju via e-post.

Socialpedagogutbildningen

Om utbildningen

Socialpedagogutbildningen är en yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Efter godkänt resultat i utbildningens samtliga moment erhålls ett examensbevis, godkänt av Föreningen Balsam.

Grundläggande krav för antagning

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande krav:

 • Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Äldre behörigheter ska ha motsvarande vikt, dvs. grundläggande behörighet för högre studier med godkänt betyg i Svenska B.
 • Erfarenhet av socialpedagogiskt stödjande arbete inom t.ex. vård, omsorg, skola eller barn- och ungdomsverksamhet. Styrkt genom referenser.
 • Vara minst 23 år.
 • Du ska kunna tillgodogöra dig kursen på heltid.
 • Drogfri i minst 1 år innan utbildningen startar.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Formella meriter och underlag från intervjuer med sökande ligger till grund för urvalet, men vi väger också in tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning när vi tar beslut.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs via SchoolSoft – Folkhögskolornas Mina sidor. Samtliga sökande som uppfyller behörighetskraven kallas till en intervju. Under intervjun (som kan vara enskilt och/eller i grupp) får du berätta om dig själv, vilka förväntningar du har på utbildningen och vad dina mål med studierna är. Referenstagning görs alltid. Besked om antagen eller reservplacerad ges löpande.