Föreningen Hagabergs vänner

Hagabergs vänner är en förening som på olika sätt arbetar för att värna Hagabergs folkhögskola. Välkommen med din intresseanmälan!

Hagabergs vänner är en förening som på olika sätt arbetar för att värna Hagabergs folkhögskola. Föreningen gör detta i samklang med skolan utifrån dess syften, stadgar och grundval.

Hagabergs vänner vill… 

…slå vakt om:

  • Hagabergs folkhögskolas förankring i sin historia.
  • Folkhögskolans kristna profil och dess relation till EFS och Svenska kyrkan med mål att folkhögskolan finns kvar och utvecklas inom folkbildningstraditionen med dess grundläggande demokratiska värden.
  • Folkhögskolans uppdrag i Södertälje och lokalsamhället.
  • Folkhögskolan som mötesplats, att den ska kännas som en naturlig hemvist för människor från skilda sammanhang.
  • Folkhögskolan ska vara en plats där människor ger av sitt engagemang, delar sina erfarenheter och samtidigt får inspiration och nya kunskaper.
  • Allt detta kan sammanfattas med att föreningen Hagabergs vänner vill värna Hagabergs folkhögskolas själ.
Vårbild på Hagabergs park med Nyvillan i fokus.
Hagabergs park med nyvillan i sikte

Ändamål och syfte

  • Hagabergs vänner har som mål att vid ett par tillfällen per år bjuda in till fysiska och/eller digitala träffar för medlemmar och andra intresserade. 
  • Förmedla aktuell information om folkhögskolans verksamhet och framtidsplaner. 
  • Hagabergs vänner vill på olika sätt ta tillvara medlemmarnas och andras ideella engagemang för folkhögskolan. Det kan t.ex. ske genom medverkan i programutbud på skolan, praktiska arbetsinsatser och representation i skolstyrelsen.

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om vad föreningen ägnat sig åt under senaste året.

Bakgrund

I samband med att skolans huvudman, EFS Mittsverige, organiseras om kommer Hagabergs folkhögskola i fortsättningen att drivas som en självständig folkhögskoleförening med namnet Hagabergs folkhögskoleförening. På begäran av skolledningen tog några personer initiativ till att grunda föreningen Hagabergs vänner sommaren 2021. Syftet var att under förändringsprocessen stödja skolstyrelse och rektor men också att bli en vänförening för personer med intresse och engagemang för Hagaberg. På årsmöte i maj 2022 bildades formellt föreningen Hagabergs vänner.