Studerande­information

Vad innebär det att studera på Hagaberg? Här kan du läsa om kostnader, tillgänglighet, antagning, närvaro, intyg, omdöme med mera.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av viktiga delar ur dokumentet ”Studeranderättslig standard

Tillgänglighet

Skolans restaurang, kapell, café, gemensamma samlingslokaler samt de flesta klassrum ligger i markplan. För att nå lokaler som finns på lägre eller högre våningsplan kan hiss användas. Det finns automatiska dörröppnare till skolhuset och restaurangen. I skolbyggnader och vid restaurangen finns tillgängliga toaletter. Reserverade parkeringsplatser för rörelsehindrade finns nära restaurangen samt vid huset Gläntan.

Skolans internat ligger i markplan och har internatrum som är anpassat för personer med funktionsnedsättning. Hörslingor finns i föreläsningssalar och ledfyr finns på området.

Stöd och vägledning

Som kursdeltagare på Hagaberg kan du få särskilt stöd om du har en funktionsnedsättning. Detta bör uppges redan vid ansökan och intervju till den kurs du söker.

Dina lärare och din mentor finns till för att ge dig det stöd du behöver för att skapa en utvecklande och trygg studietid. Studiestuga där lärare finns tillgängliga arrangeras regelbundet på flera kurser.

Deltagarstödsteamet strävar efter att du som deltagare ska trivas och må bra under din studietid på Hagaberg. Hit vänder du dig vid behov av studiestöd, studie- och yrkesvägledning eller för samtal med kurator. Du kan också ta hjälp av teamet vid misstanke om bruk av alkohol eller droger, kränkande särbehandling, psykisk ohälsa eller vid frågor kring dina rättigheter och skyldigheter. Deltagarstödsteamet har även specialpedagogisk kompetens och kan hjälpa dig med anpassade läromedel/teknisk utrustning samt erbjuder stödundervisning.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans tar du i första hand kontakt med din hemkommun.

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Som kursdeltagare på våra långa kurser betalar du en terminsavgift som täcker kostnader för försäkring, visst material samt gemensamma arrangemang. Terminsavgiften betalas i förskott.

Flera kurser har dessutom ytterligare kostnader för t ex studiebesök, material, studieresor m.m. Information om kostnader för aktuell kurs hittar du på kursernas sidor här på hemsidan. Kostnader för läroböcker/litteratur bekostas som regel av dig som kursdeltagare.

Antagning

Antalet ansökningar till kurserna är som regel fler än antalet platser. Varje kurs har ett maximalt antal platser med kriterier och rutiner för antagning. Läs mer på vår sida om antagningsinformation.

Närvaro

Studier på Hagabergs folkhögskola förutsätter delaktighet och närvaro. För att vara berättigad till studiemedel, studieomdöme, behörigheter och kursintyg måste du som regel uppfylla kravet på minst 80 % närvaro. Om du har en närvaro under 80 % och/eller inte uppnår de studieresultat som förväntas blir du inte godkänd på kursen.

All frånvaro/ledighet tas med vid beräkning av din totala frånvaro över läsåret/delkursen. Oanmäld frånvaro längre än 15 kalenderdagar i följd betraktas som studieinaktivitet och meddelas till CSN.

Hög frånvaro (oavsett anledning) påverkar din möjlighet att bli godkänd på kursen och/eller enstaka ämnen samt påverkar möjligheten att få ett studieomdöme samt kursintyg.

Kursintyg

Du som fullföljer Fritidsledarutbildningen, Socialpedagogutbidningen, Kyrkans grundkurs, Livskunskapskurserna eller någon av våra bibelskolor får ett utbildningsbevis eller kursintyg som visar att du slutfört utbildningen. Studieomdöme ges endast på Allmän kurs och utfärdas på det kursintyg du får efter fullföljda studier med godkänd närvaro. Kraven för att få ut ett utbildningsbevis/kursintyg från din utbildning får du information om av din kursansvarig.

Vid icke godkänd närvaro får du ett intyg vilket enbart styrker att du varit inskriven på kursen under angiven tidsperiod.

Studieomdöme

På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme som är en sammanfattande helhetsbedömning av din studieförmåga. Studieomdöme ges inte i enskilda ämnen, utan bedömningen görs gemensamt av den pedagogiska personalen och grundar sig på hela den genomgångna studietiden. Studieomdömet avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning, d.v.s. studier på närmast högre nivå.

I det samlade studieomdömet ingår bedömning av den studerandes:

 • kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • sociala förmåga.

Studieomdömet sätts enligt en sjugradig skala:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

För att få ett samlat studieomdöme behöver du ha minst 1 års studier med godkänd närvaro på Allmän kurs.

Drogfrihet

Hagabergs folkhögskola är en drogfri skola. Alkohol, narkotika eller andra droger är förbjudet i all verksamhet som skolan arrangerar. Förbudet gäller även på internatet samt i samband med studiebesök, utflykter, resor, kvällsarrangemang m.m. som anordnas i skolans regi. För sökande med ett tidigare drogmissbruk krävs minst 1 års drogfrihet för att kunna antas till kurser på Hagabergs folkhögskola.

Genom att tacka ja till en studieplats på Hagabergs folkhögskola accepterar du skolans regler om alkohol- och drogfrihet och riskerar avstängning vid ev. överträdelse. Hagabergs alkohol- och narkotikapolicy.

Försäkring

Via skolan och under terminerna är du som kursdeltagare försäkrad mot olycksfall, dygnet runt. Informera alltid ansvarig lärare eller receptionen om det inträffat en olycka på skolan. Försäkringen täcker även resor till och från verksamhet.

Synpunkter och klagomål

Frågor kring dina rättigheter och skyldigheter som kursdeltagare är du välkommen att ställa på klassforum, skolråd och/eller direkt till din lärare, kursansvarig eller rektor.

Om du vill överklaga ett beslut vänder du dig i första hand till rektor. En överklagan ska lämnas skriftligen, det ska framgå vilket beslut som överklagas och orsak till överklagan. Om du inte är nöjd med rektors beslut ska du i nästa steg vända dig till skolstyrelsen. I sista hand finns möjlighet att gå vidare med ärendet genom att vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

 1. Skriftlig överklagan till rektor.
 2. Skriftlig överklagan till skolstyrelsen.
 3. Kontakta FSR.

Kontaktuppgifter:
Tf rektor Gordon McCulloch, gordon.mcchulloch@hagaberg.org
Skolstyrelsens ordförande Britta Hoas, britta.hoas@gmail.com

Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR):
Telefon 08-412 48 10 eller webb
https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/